A DISZCIPLINÁRIS TÖRTÉNELEM MA MINTATANTERVE
TANREND ÉS TÁRGYJEGYZŐK
1. év 1. félév
Cím Típus Kredit
 
Historiográfia koll 4
Történelemfilozófia koll 4
Kutatásmódszertan gyak 3
Informatika gyak 3
Politikai teóriák a klasszikus antikvitásban koll 4
Életmód és gazdálkodás a késői őskőkortól a Nyugat-római Birodalom bukásáig gyak 3
Politika, egyház és társadalom a középkorban koll 4
Idegen nyelv - Forrásnyelv I.* gyak 3
1. év 2. félév
Cím Típus Kredit
 
Történeti demográfia gyak 3
Kultúra, gondolkodás a 15-17. században gyak 3
Az újkori világ gazdasági és politikai integrációja koll 4
Eszme- és társadalomtörténet az új- és jelenkori Magyarországon gyak 3
 
 
SZAKIRÁNYOK
 
1. Kora Újkori magyar történelem
1. év 2. félév
Cím Típus Kredit
 
Két korszak határán (A középkor és újkor periodizációja a historiográfiában) gyak 3
Magyarország politikatörténete az újkor hajnalán (1439-1541) koll 4
Források a kora újkori magyar történelemhez gyak 3
Idegen nyelv - Forrásnyelv II. gyak 3
Szabadon választható tárgyak I/1 vagy I/2 koll/gyak 4/3
 
 
2. év 3. félév
Cím Típus Kredit
 
Magyarország a Habsburg Birodalomban 1541-1711 koll 4
Politikai struktúrák és állammodellek a kora újkorban gyak 3
A hódolt Magyarország (a pozsareváci békéig) koll 4
Az Erdélyi Fejedelemség gyak 3
Az újjáépítés kora (1711-1790) koll 4
A településszerkezet változásai a korai újkorban gyak 3
Kutatásmódszertan gyak 3
Szabadon választható tárgyak II/1 vagy II/2 koll/gyak 4/3
 
2. év 4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Magyarország az európai gazdaságban (16-18. század) koll 4
A felekezeti viszonyok újkori paradigmái gyak 3
Idegen nyelvű szakszöveg-olvasás gyak 3
Nyelvhasználat, írásbeliség, könyvkultúra a Kárpát-medencében gyak 3
Szakdolgozati szeminárium gyak 3
 
 
2. Új- és jelenkori társadalomtörténet
1. év 2. félév
Cím Típus Kredit
 
Társadalmi széttagoltság és központosítás a magyar királyságban Buda visszavételétől a kiegyezésig európai kitekintéssel koll 4
Agrártársadalom a 18-19. századi Magyarországon (elméletek, források) gyak 3
Szakmódszertan gyak 3
Idegen nyelv - Forrásnyelv II. gyak 3
Szabadon választható tárgyak I/1 vagy I/2 koll/gyak 4/3
 
 
2. év 3. félév
Cím Típus Kredit
 
A Habsburg Birodalom gazdaságtörténete a hosszú 19. században (1780-1918) koll 4
Irányzatok és témák a társadalomtörténet-írásban gyak 3
Magyarország társadalomtörténete a kiegyezéstől a második világháborúig koll 4
A civil társadalom kezdetei európai keretben gyak 3
A magyarországi zsidóság története a 19-20. században gyak 3
Magyar gazdaságtörténet európai keretben a "rövid 20. században" gyak 3
Az elitek és a középrétegek átalakulása Magyarországon a 20. században gyak 3
Szabadon választható tárgyak II/1 vagy II/2 koll/gyak 4/3
 
2. év 4. félév
Cím Típus Kredit
 
Mindennapi szocializmus: 1945 utáni miliők (források, szövegek) gyak 3
A parasztság "újrafelfedezése" a 20. századi Magyarországon (források, szövegek) gyak 3
Idegen nyelvű szakszöveg-olvasás gyak 3
Társadalmi korlátok a magyarországi politikai diktatúrában a 20. század második felében gyak 3
Szakdolgozati szeminárium gyak 3
 
 
3. Hadtörténet
1. év 2. félév
Cím Típus Kredit
 
Bevezetés a hadtörténetbe koll 4
Idegen nyelvű szakszöveg-olvasás gyak 3
Múzeumi (közgyűjteményi) gyakorlat gyak 3
Az ókor hadművészete koll 4
Idegen nyelv - Forrásnyelv II. gyak 3
Szabadon választható tárgyak I/1 vagy I/2 koll/gyak 4/3
 
 
2. év 3. félév
Cím Típus Kredit
 
A hadtörténet segédtudományai (Térkép- és technikatörténet) gyak 3
Hadviselés a középkorban koll 4
Közép- és kora újkori egyetemes hadtörténet gyak 3
A török háborúk és a rendi küzdelmek hadtörténete (a Királyi Magyarország és Erdély) gyak 3
Dinasztia, társadalom, hadsereg a 18-19. században Oroszország példáján koll 4
A hadtörténeti kutatás módszertana gyak 3
Szabadon választható tárgyak II/1 vagy II/2 koll/gyak 4/3
 
2. év 4. félév
Cím Típus Kredit
 
Az 1848/1849-es szabadságharc gyak 3
A tömeghadseregek kora gyak 3
Magyarország a II. világháborúban gyak 3
1956 hadtörténete gyak 3
Idegen nyelvű szakszöveg-olvasás gyak 3
Szakdolgozati szeminárium gyak 3