BA Történelem

A BA szintű Történelem szak kezdetekor minden hallgatónak el kell végeznie az első tanulmányi félév alapozó képzését. A képzési szakasz összesen 86 kredit értékű, amelyhez tanulmányai végén a záródolgozata 4 kredit értékben kerül beszámításra. A történelem szakon továbbá 50 kreditet kell gyűjtenie vagy egy szakirányból, vagy egy speciális képzési programból, vagy egy másik alapszakból. Egy másik alapszak 50 kredites változata teszi lehetővé a hallgató számára, hogy MA képzésben két szakos tanári oklevelet szerezzen. Minden hallgatónak további 10 kreditet kell szereznie tetszőlegesen választott tárgyakból. Azoknak, akik tanári mesterképzésben szeretnének részt venni, ezt a 10 kreditet alapozó pedagógiai tárgyakból kell megszerezniük. Szakiránynak a levéltártudományi és a muzeológia szakos képzést tekintjük. A speciális képzési programok elvégzése olyan hallgatók számára ajánlott, akik valamely tudományterület iránt kiemelkedően érdeklődnek. Az intézmény a szakirámyok és a választott programok elvégzését az oklevélhez kiállított betétlappal igazolja. A történelem-régészet szakirányra felvett hallgató a régészeti képzésével párhuzamosan a történelem szak rövidített, 50 kredit értékű változatát végzi.

BA Régészet

A magyar felsőoktatás új rendje szerint a régészet önálló BA alapszak a 2017-2018-as tanévtől. A BA diplomát adó képzés 6 félév időtartamú. A képzés során az általános alapozó ismeretek és a szakmai alapozó tárgyak teljesítése mellett a hallgatóknak két szakterületet kell választani, melyből mélyebb ismeretekre tesznek szert. A Miskolci Egyetem az új képzési rendszerben három szakterületet indít: őskori régészet, archeometria és roncsolásmentes régészet. Az archeometria és a roncsolásmentes régészet kurzusspektruma egyetemünk műszaki karainak oktatóira és laboratóriumaira épül, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a hallgatóknak műszerhasználat és egyéb analitikai módszerek elsajátítására a magyarországi régészeti képzésben. A képzés gyakorlatorientált. Évenként 2 hét ásatási gyakorlat, terepgyakorlatok, muzeológiai gyakorlat az alaptanterv részét képezi. A Régészet BA diplomával a múzeumi hálózatban régész-technikusi munkakörben lehet elhelyezkedni, amelyre Magyarországon folyamatos a piaci kereslet. A BA diploma megszerzésével a hallgatók jelentkezhetnek MA szintű képzésre.

Muzeológia szakirány

A szakirányt a 3. félévtől választhatják a hallgatók. A BA-akkreditációban az ELTE mellett egyedül a Miskolci Egyetem történelem szakán akkreditálták a Muzeológi Szakirányt. A képzésben a tanszék oktatói mellett az Egyetem más karának oktatói, illetve múzeumi szakemberek is részt vesznek. A képzés célja: az új kihívásoknak megfelelő és a muzeológia új irányzataiban is elmélyülő múzeumi szakemberek képzése, illetve, előkészítés az MA-képzésre.

Levéltár szakirány

A levéltár szakirányt a 3. félévtől választhatják a hallgatók. A képzésben a szak levéltári gyakorlattal rendelkező oktatói vesznek részt. A képzés célja, hogy a hallgatók a kormányzat- és igazgatástörténet ismereteinek birtokában, mind a hagyományos, mind a legmodernebb (elektronikus) anyagok nyilvántartása, rendezése, közzététele területén korszerű, a mai levéltári rendszerben, a köz- és a magánlevéltárakban egyaránt alkalmazható tudással felvértezve váljanak levéltárossá, illetve készüljenek fel az MA képzésre.

Történelem MA, diszciplináris történelem

A bolognai képzési rendszerben a történelem alapszak (a történelem BA 6 féléve) után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelem mesterképzésen (MA). A 4 féléves – 120 kredit – diszciplináris (tudományos) történelem mesterképzésben a korábbi tanulmányok folytatásaként, a hallgatók elmélyülhetnek a történelemtudományok különböző szakterületein, és mesterdiplomájukkal a bölcsészeti és társadalomtudományok területén számos helyen elhelyezkedhetnek, ahol magas szintű történelemtudományi ismeretekre van szükség.
A képzésben az általános történettudományi tárgyakon túl három szakirányt lehet választani:
1.) Társadalomtörténet szakirány
2.) Hadtörténet szakirány (Muzeológia gyakorlattal)
3.) Kora újkori magyar történelem szakirány
Mesterképzésre mind napali, mind levelező formában lehet jelentkezni. A mesterképzésre felvételi elbeszélgetés alapján vesszük fel a hallgatókat. A levelező képzés igazodik a dolgozók munkarendjéhez, így az órákat péntek délután és szombaton tartjuk.

MA Történelemtanár

A bolognai rendszerben a történelem alapszak (BA) hat féléve után lehetőség van a tanulmányok folytatására történelemtanári mesterképzésben (MA). A korábbi, egy ciklusú képzésben elkülönült egymástól az általános iskolai tanárokat képező főiskolai és a középiskolai tanárokat képező egyetemi szintű tanárképzés. Ebben a szisztémában az általános és középiskolai tanárok is ugyanolyan végzettséget kapnak. MA történelemtanári szakra jelentkezhet bárki, akinek főiskolai szintű történelem szakos diplomája van, aki elvégezte BA történelem alapszakot, vagy az 50 kredites minort.
A történelem tanári képzés során a hallgatók egyidejűleg tehetnek szert szakmai ismeretekre és sajátíthatják el a pedagógus szakma elméleti és módszertani, gyakorlati ismeretanyagát.
Képzési idő: 2-5 félév (előképzettségtől függően)
Bologna típusú tanári mesterszakra kifutó rendszerben 2016-ig lehet jelentkezni. 2013 szeptemberétől tanári képesítést osztatlan tanárképzésben lehet szerezni, az általános iskolai tanárokat 10 félév alatt, középiskolai tanárokat 12 félév alatt képezzük.

Osztatlan tanárképzés

2013 szeptemberétől az éretttségizett korosztály csak osztatlan tanárképzés keretében szerezhet tanári diplomát. Az általános iskolai tanárokat 10 félév alatt, középiskolai tanárokat 12 félév alatt képezzük. Mindkét esetben az utolsó két félév összefüggő iskolai gyakorlatot takar valamely közoktatási intézményben.

Szakirányú továbbképzés

Régészeti kulturális örökség, védelem és hasznosítás

Részvétel feltétele:bármely képzési területen alapképzésben, illetve korábbi főiskolai, egyetemi képzésben szerzett oklevél Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Régészeti kulturális örökségvédelmi és hasznosítási szaktanácsadó.Jelentkezési határidő: 2010. február 19. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 3000 Ft, melyet a sikeres felvételi döntést követően kell befizetni.

Csatolandó dokumentumok: jelentkezési lap, diploma másolat. Képzés kezdete: 2010. március

A képzés célja: A nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálata tagjai részére a régészeti kulturális örökségvédelemmel és hasznosítással összefüggő feladatok ellátásához képzettség megszerzése. Ugyan ilyen munkaköri feladatok ellátására az erdészeti, vízügyi, továbbá önkormányzati hivataloknál és intézményeknél olyan alkalmazottak szakirányú továbbképzése, akik a régészeti örökséggel kapcsolatos tevékenységet végeznek. Úgyszintén, a szakirányú továbbképzést megszerezhetik mindazok az érdeklődők, akik munkakörüktől függetlenül kívánnak szakképzettséget szerezni a régészeti kulturális örökség tárgyában. Azoknak a jelentkezőknek, akik nem a nemzeti parkok természetvédelmi őrszolgálatának tagjai, a képzés az egyik terepgyakorlat helyett lehetőséget biztosít azonos kreditértékben (összesen 8 kredit) szabadon választható tantárgyak választására.

A tanulmányok során kiemelt hangsúlyt helyezünk a régészeti lelőhelyek, jelenségek és leletek szakszerű azonosítására, azok komplex módú megközelítésére, a régészet társtudományi összefüggésében.

Munkarend: Levelező
Finanszírozási: Költségtérítéses
Költségtérítés: 150000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Képzés gyakorisága: félévente egyszer egy hét tömbösítve + terepgyakorlatok